โลโก้องค์กร
ตัวย่อ OECD
ชื่อองค์กร (ไทย) องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) Organisation for Economic Co-operation and Development
การดำเนินการ

OECD เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานด้านนโยบายเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยร่วมกับรัฐบาล ผู้กำหนดนโยบาย และภาคประชาชน เพื่อหาแนวทางแก้ไขความท้าทายทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 37 ประเทศ

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
 • ALL
 • SDG 1
 • SDG 2
 • SDG 3
 • SDG 4
 • SDG 5
 • SDG 6
 • SDG 7
 • SDG 8
 • SDG 9
 • SDG 10
 • SDG 11
 • SDG 12
 • SDG 13
 • SDG 14
 • SDG 15
 • SDG 16
 • SDG 17
ช่องทางติดต่อ https://www.oecd.org
social media
email