โลโก้องค์กร
ตัวย่อ ITU
ชื่อองค์กร (ไทย) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) International Telecommunication Union
การดำเนินการ

ITU เป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลก ผ่านการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศกำลังพัฒนาในด้านโทรคมนาคม และสนับสนุนการพัฒนาในด้านดังกล่าว เพื่อปกป้องและสนับสนุนสิทธิพื้นฐานในการสื่อสารของทุกคน

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 4
  • SDG 5
  • SDG 9
  • SDG 17
ช่องทางติดต่อ https://www.itu.int
social media
email