โลโก้องค์กร
ตัวย่อ ITC
ชื่อองค์กร (ไทย) ศูนย์พาณิชยกรรมระหว่างประเทศ
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) International Trade Centre
การดำเนินการ

ITC เป็นหน่วยงานร่วมขององค์การการค้าโลกและสหประชาชาติ และเป็นหน่วยงานพัฒนาเพียงแห่งเดียวที่ทำงานเพื่อสนับสนุนความเป็นสากลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 10
  • SDG 17
ช่องทางติดต่อ https://www.intracen.org/
social media
email