โลโก้องค์กร
ตัวย่อ IFAD
ชื่อองค์กร (ไทย) กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) International Fund for Agricultural Development
การดำเนินการ

IFAD ทำงานมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องการลดความยากจนในชนบท โดยทำงานร่วมกับประชาชนในชนบทที่ยากจนในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อขจัดความยากจน ความหิวโหย และภาวะทุพโภชนาการ เพิ่มผลผลิตและรายได้ และปรับปรุงคุณภาพชีวิต

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 1
  • SDG 2
ช่องทางติดต่อ https://www.ifad.org/en/
social media
email