โลโก้องค์กร
ตัวย่อ ICAO
ชื่อองค์กร (ไทย) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) International Civil Aviation Organization
การดำเนินการ

ICAO เป็นหน่วยงานพัฒนามาตรฐานสำหรับการขนส่งทางอากาศทั่วโลกและช่วยเหลือประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 192 ประเทศ ให้ดำเนินงานทางอากาศเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 9
ช่องทางติดต่อ https://www.icao.int
social media
email