โลโก้องค์กร
ตัวย่อ GEF
ชื่อองค์กร (ไทย) กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) Global Environment Facility
การดำเนินการ

GEF เป็นกองทุนทรัสต์ระดับพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุด มุ่งเน้นให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถลงทุนในการพัฒนาธรรมชาติ และสนับสนุนการดำเนินการตามอนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่สำคัญ ทั้งประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้สารเคมี และการกลายเป็นทะเลทราย

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 15
ช่องทางติดต่อ https://www.thegef.org/
social media
email