หนังสือ

Jul
10

Multi-stakeholder Approaches to Education for Sustainable Development in Local Communities: Towards Achieving the SDGs in Asia

เอกสาร “Multi-stakeholder Approaches to Education for Sustainable Development in Local Communities: Towards Achieving the SDGs in Asia” นำเสนอตัวอย่างแนวทางใหม่ ๆ ในการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD) ที่ดำเนินการโดย Regional Centres of Expertise on ESD (RCEs) ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อประเด็นความยั่งยืนในระดับชุมชนท้องถิ่น   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jul 10 2020
หนังสือ
DETAIL
Jan
01

สืบสานสู่ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

หนังสือ “สืบสานสู่ปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” เป็นหนังสือแปลจากฉบับภาษาอังกฤษชื่อ “A Call to Action: Thailand and the Sustainable Development Goals” มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายและกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน เหตุและผลว่าทำไมคนไทยทุกคนควรรับรู้ เข้าใจและมีส่วนร่วมในการช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หน่วยงานที่จัดทำ: ศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลด: ที่นี่

DETAIL
Jul
14

Textbooks for sustainable development: a guide to embedding

หนังสือ “Textbooks for sustainable development: a guide to embedding” นำเสนอเนื้อหาที่จะสนับสนุนผู้เขียนตำราและสำนักพิมพ์ในการผลิตตำรารุ่นใหม่ ๆ ที่บูรณาการเนื้อหาของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD) ทั้งการมุ่งสู่สังคมที่มีสันติภาพ การพัฒนาที่ยั่งยืน และความเป็นพลเมืองโลก เข้าไปด้วย   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jul 14 2017
หนังสือ
DETAIL
Jan
01

Education for Sustainable Development Goals: learning objectives

หนังสือ “Education for Sustainable Development Goals – Learning Objectives” นำเสนอคำแนะนำและข้อเสนอเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้กำหนดนโยบาย ผู้พัฒนาหลักสูตรการศึกษา และนักการศึกษาใช้ในการออกแบบหลักสูตรการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เลือกหัวข้อและวัตถุประสงค์การศึกษาที่ปรับเข้ากับบริบทการเรียนต่าง ๆ ได้     หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jan 01 2017
หนังสือ
DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP