Joint external evaluation of IHR core capacities of Canada

Joint external evaluation of IHR core capacities of Canada

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of Canada” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของประเทศแคนาดา ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข

 

หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *